วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำระบบน้ำประปาภายในโรงเรือนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อโต๊ะกินข้า่วเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางนกแก้ว กระจัดกลาง ไปทางทิศเหนือไปทางกระท่อมนายบรรพต ชูสันเทียะ บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างโครงการ (ช่วงที่ ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากคุ้มโนนนางออมไปทางตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ตู้คอนโทรลสถานีสูบน้ำบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ และสถานีสูบน้ำบ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง