วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำเข้าสระหนองเตียน บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพสายเก่า บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาขยายเขตท่อส่งน้ำประปา สายจากหน้าบ้านนางสมส่วน กลกลาง ไปทางบ้านนายเยี่ยม รักมิตร บ้านส้มหมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาสายจากแยหบ้านเปลาะปลอถึงบ้านนายประเสริฐ ยันกลาง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ๔ สถานี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อต้นไม้ (แผนงานการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง