วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางวิภา กุนอก (ต่อจากรางระบายน้ำเดิม) บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงแยกคุ้มหนองขามไปทางบ้านนายไหม บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปทางแยกบ้านนางปราณี บุญไทยกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กพร้อมฝาปิด สายจากบ้านนางอัมพร ไปทางลงหนองบอน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัีฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุนทรี รอดกลาง ไปทางบ้าน นายสำรวม แดนงูเหลือม บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกบ้าน ร.ต.อ.บุญเพชร จงกลาง ไปทางเหมืองสาธารณะ บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสำราญ กระจัดกลาง ไปทางบ้านนายหวัด กระจัดกลาง บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง