วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๓๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนนางปราณีต คูณกลาง ไปทางสวนนายเรศ แก้วด่านกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจสภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะกิึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
พื้นที่ทางอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเนม.go.th ภายใต้ชื่อ http//www.donchompoo.go.th