วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายตุ่น สีสูงเนินไปทางสามแยกหนองนาบ้านสระพรวน บ้านมะระ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายเรศ แก้วด่านกลาง ไปทางลานตากข้าวหนองช่องแมว บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ย. 2565
ซื้อถังพลาสติก ขนาด ๑๒ แกลลอน โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะเปลียกลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางดอกไม้ ขุดโพธิ์ ไปทางบ้านนางสมบรูณ์ มุ่งเอื้อมกลาง บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการช่วงที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกบ้านนายวิชิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง ภรรคโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกหนองบอน ไปทางแยกบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการขนย้ายดิน เพื่อซ่อมแซมถนนที่เสียหายหลังจากเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง