วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาระบบแสง - เสียง โครงการสืบสานประเภณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลพร้อมสะพาย โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกทางเข้าวัดบ้านส้ม บ้านส้ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการสืบสานประเภณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต่อจากถนนเส้นเดิม ไปทางรอบหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางลำดวน หุ้นกลาง ไปทางบ้านนายอดิศักดิ์ สร้างกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายจุฑารัตน์ อินทร์แช่ม ไปทางบ้านนายมงคล รั้งกลาง บ้านเมืองที หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมธง แสนรำ ไปทางบ้านนายเอี่ยม ทันกลาง ถึงบ้านนางประกอบ ศรีทองหลาง บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๒ ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง