วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายจำนง ไทยกลาง หน้าโรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) ไปทางโรงเรียนศรีสุขวิทยา บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างชุดเครื่องเสียงจำนวน ๑ ชุด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ ๘๕๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง