วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2566
จ้างยานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) เหมาจ่าย โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนา ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ อบจ.โคราช คัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง พร้อมทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, และหมู่ที่ ๘ องค์การบรหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง