วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายจากบึงสำโรงไปทางเหมืองสาธารณะเส้นบ้านดอนชมพูพัฒนา ไปบ้านเปลาะปลอ-เมืองที บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายจากวัดขี้เหล็กไปทางลำเชียงไกร บ้านจอก หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำหรับผู้บริหาาร และเก้าอี้ (สำหรับรองนายก อบต.ดอนชมพู และ เลขานุการนายก อบต.ดอนชมพู ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ Miling (กากยาง) เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ ตำบลดอนชมพู และถนนสายบ้านดอนชมพูพัฒนาไปทางบ้านเมืองที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำโรงเรือนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
เครื่องเสียง/เพาเวอร์มิกเซอร์ จำนวน ๑ ชุด
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีบวงสรวง โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง