วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนอนุบาลประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนอนุบาลประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายวิเชียรรัตน์ ปลูกกลาง ไปทางสามแยกเส้นหลังวัดมะระ บ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนายกุล ดอนชมพู ไปทางบ้านนายเทียน กำเนิดกลาง บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับห้องประชุมชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเมนไฟเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องประชุมชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ช่วงปิดภาคเรียน ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง