วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม DLTV (ศพด.อบต.ดอนชมพู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายจากบ้านดอนไปทางสวนดอนมะระ บ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายจากบึงสำโรงไปทางเหมืองสาธารณะเส้นบ้านดอนชมพูพัฒนา ไปบ้านเปลาะปลอ-เมืองที บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายจากวัดขี้เหล็กไปทางลำเชียงไกร บ้านจอก หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำหรับผู้บริหาาร และเก้าอี้ (สำหรับรองนายก อบต.ดอนชมพู และ เลขานุการนายก อบต.ดอนชมพู ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง