วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ตู้คอนโทรลสถานีสูบน้ำบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ และสถานีสูบน้ำบ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อจอรับภาพ ขนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม DLTV (ศพด.อบต.ดอนชมพู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายจากบ้านดอนไปทางสวนดอนมะระ บ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง