วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางละออง ไทยกลางไปทางบ้านนางหริ่ง ไทยกลาง บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลดอนชทพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่สงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖
16  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางจำนอง ชอบทดกลาง ไปทางแยกบ้านนายเพชร สุขทองหลาง บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายจำนง ไทยกลาง หน้าโรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) ไปทางโรงเรียนศรีสุขวิทยา บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง