วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกถนนมิตรภาพ ไปทางฝายน้ำล้น บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกถนนมิตรภาพ ไปทางฝายน้ำล้น บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากบ้านนายจำนงค์ ไทยกลาง ไปทางบ้านนางสำราญ กัญญาเงิน บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง (อาหารจระเข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนมิตรภาพ หน้า รพ.สต.ดอนชมพูไปทางโนนบวบเชื่อมถนนเดิม บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานายจำนงค์ ไทยกลาง หน้าโรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี) เชื่อมต่อถนนคอนกรีต ทางไปบ้านนางสวง ผ่านกลาง บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้านอาจารย์รุ่งอรุณ ชายกลาง ไปทางบ้านนายประจวบ วัฒนากลาง บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าบ้านนายชั้น โปร่งกลาง ไปทางแยกบึงสำโรง บ้านดอนตะแบงหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง