วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางนิตยา นิดน้อย ไปบ้านนายธนวัตร ทดกลาง บ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างทำบอร์ดติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ สธ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงพักขยะตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง