วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำลอดถนน สายโนนพิมาน (จุดที่ ๒) บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต (ท่อสี่เหลี่ยม) ทางน้ำเข้า - ทางน้ำออกบึงสะแก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากซุ้มประตูทางเข้าไปทางแยกบ้านเมืองที บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนชมพู ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๖๒๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
เช่าพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนมและHosting ภายใต้ชื่อ http//www.donchompoo.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งแบบกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางเย็น พินิจนอก ไปทางบ้านนางทวาย นามมะเริง บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสุเทพ แบบกลาง ไปทางบ้านนายยนต์ กำพุฒกลาง บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกศาลตาบู่ เลียบคลองโบสถ์ ไปสะพานแม่น้ำมูล บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง