วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายจากบ้านนางไพเราะ กกกลาง ถึงบ้านนายอนันต์ คงเศษตกรชัย บ้านดอนรีหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องเสียงพร้อมตู้ลำโพง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อนจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)