วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ สำหรับปฎิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอริค แบบตรีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฒ ๖๓๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับปฎิบัติในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง