วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฒ ๖๓๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำทางเชื่อมไปวัดขี้เหล็ก บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำบริเวณตะกุดเวียน บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำบริเวณโนนพิมาน จุด ๑ บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำบริเวณโนนพิมาน จุด ๒ บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำบริเวณบึงสะแก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากนานายเมือง แก้วสุข ไปทางนานางละม่อม แตงกระโทก บ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ เพื่อใช้เป็นอาคารห้องประชุมชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการที่ปรึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง