วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2567
ซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อเลื่อยชักไร้สายจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อบล็อกไฟฟ้าไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อบล็อกไฟฟ้าไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง ๓ HP๒๒๐ V จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อเลื่อยชักไร้สายจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอื่น ประเภท สารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗- เดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง