วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2567
จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเปลาะปลอ จากบ้านนางเจียม มุ่งเอื้อมกลาง ไปทางบ้านนางขนิษฐา กลมกลาง บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกถนนมิตรภาพ ไปทางฝายน้ำล้น บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแชมครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตม ๖๓๘๑ นครราชสีมาหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างยานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) เหมาจ่าย โครงการฝึกอบอมและศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายจากบริเวณโคกหนองนา ไปทางคลองส่งน้ำทำนบพุดชา บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายจากบริเวณโนนซาด ไปทางคลองคันลุง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายจากเลียบคลองส่งน้ำบริเวณโนนซาด ไปทางคลองส่งน้ำทำนบพุดซา บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง