วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกหน้าบ้านนายจอย ถ้ำกลาง ไปทางบ้านนางสุกัญญา สนิทกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙
2  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางลำดวน หุ้นกลาง ไปทางบ้านนายอดิศักดิ์ สร้างกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐
1  พ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกถนนมิตรภาพ ไปทางฝายน้ำล้น บ้านส้ม หมู่ที่ ๒
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ช่วงปิดภาคเรียน ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายฉัตรชัย วินิชกลาง ไปทางบึงตะกุดเวียน บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
ซื้ออะไหล่สำหรับเลื่อยแบบมือถือ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘-๖๑-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พร้อมจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าสถานที่กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง