วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต่อจากถนนเส้นเดิม ไปทางรอบหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ ๑๑
2  พ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านมิตรภาพ ไปทางแยกศาลตาปู่ บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๒
2  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายจากบริเวณโนนซาด ไปทางคลองคันลุง บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๓
2  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายจากเลียบคลองส่งน้ำบริเวณโนนซาด ไปทางคลองส่งน้ำทำนบพุดซา บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๓
2  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายจากบริเวณโคกหนองนา ไปทางคลอง ส่งน้ำทำนบพุดซา บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๓
2  พ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงทางสาธารณะ ทางเข้า - ออก สำนักงาน อบต.ดอนชมพู บ้านส้ม หมู่ที่ ๒
2  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสาคร ไกรกลาง ไปทางบ้านนายสมมาศ ไกรกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐
2  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมพร หนากลาง ไปทางบ้านอาจารย์เฉลิมพล แช่มสุขี บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐
2  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนมิตรภาพ ไปทาง บ้านนางสมควร ดอนแสง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙