วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อแฟ้มเอกสารพร้อมเครื่องเขียน (สมุด,ปาก) โครางการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมดินคันทาง บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) เสริมดินถนนช่วงจากบึงสะแก ไปทางเกวียนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข งย ๒๓๙๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำบริเวณตะกุดเวียน บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำบริเวณโนนพิมาน จุด ๑ บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากถนนเลียบเหมืองส่งน้ำ จากโนนซาดไปโนนพิมาน (ฝั่งขวา) บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง