วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) เป็น เวลา ๑๒ เดือน (๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.เด็กเล็ก เดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง