วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ หลัง , ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๑ หลัง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง (แผนงานการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร บานทึบ ๒ บานทึบ (มอก.) จำนวน ๑ หลัง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ตู้เก็บเอกสาร บานทึบ ๒ บานเปิด (มอก.) จำนวน ๑ หลัง (กองการศึกษา)
24  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร บานทึบ 2 บานเปิด (มอก.) จำนวน 2 หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงกำแพงดินไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดดอนชมพู บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 (รายลเอียดตามที่ อบต.ดอนชมพูกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดพัดลม จำนวน 1 คััน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 30-3394 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง