วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์กิจการประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อเลื่อยยนต์แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง