วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางลำดวน หุ้นกลาง ไปทางบ้านนายอดิศักดิ์ สร้างกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายจุฑารัตน์ อินทร์แช่ม ไปทางบ้านนายมงคล รั้งกลาง บ้านเมืองที หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมธง แสนรำ ไปทางบ้านนายเอี่ยม ทันกลาง ถึงบ้านนางประกอบ ศรีทองหลาง บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๒ ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมพร หนากลาง ไปทางบ้านอาจารย์เฉลิมพล แช่มสุขี บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสาคร ไกรกลาง ไปทางบ้านนายสมมาศ ไกรกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกหนองม่วง ไปทางบ้านนางสาวแอบ เจียรกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต่อจากถนนเส้นเดิม ไปทางรอบหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ ๑๑
2  พ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านมิตรภาพ ไปทางแยกศาลตาปู่ บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๒