วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้ออะไหล่ สำหรับรถยนต์เพื่อการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น ประเภท สารส้มและคลอรีนระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗-เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งแบบกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง