วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟอาคารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพ ไปวัดดอนชมพู บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางเสงี่ยม แทนกลาง ไปทางบ้านนายประกาย เทวิน บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากหน้าบ้านนางเทียม โปร่งกลาง ไปทางบ้านสระพรวนหน้าวัดป่าศรีถาวร บ้านสระพรวนหน้าวัดป่าศรีถาวร บ้านศรีสุข หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกถนนลาดยาง ไปทางคุ้มโนนนางออม บ้านเมืองที หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางเข้าหมู่บ้าน (ซอย ๒) บ้านเมืองที หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายหนองหัวช้าง จากบ้านนางเพ็ญ เหลียวกลาง ไปทางบ้านนางวรรณา ชอบเรียบร้อย บ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านนายสมชาย ไปทางบ้านนายสวาท เชิญกลาง บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำลอดถนน สายโนนพิมาน (จุดที่ ๑) บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง