วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์กิจการประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อเลื่อยยนต์แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อชุดวัสดุเครื่องเขียนพร้อมกระเป๋า จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแกสโซฮอล์ 91 จำนวน 1,500 บาท ดีเซล จำนวน 2,700 บาท ตามโครงการรักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง