วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหน้าวัดมะระไปทางหนองอ้อ บ้านสระพรวน บ้านมะระ หมู่ 3
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเสร ผ่านกลาง ไปทางบ้านนายสนิท สีตากรอน บ้านแสนสุข หมู่ 13
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกสร ป่องศรี ไปทางศาลาประชาคม บ้านแสนสุข หมู่ 13
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนนางออมไปทางตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ 6
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริหารรถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง