วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผษ 8508 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านผู้ช่วยลำพึง ดำนา ไปทางบ้าน ด.ต.ปรีชา ปลั่งกลาง บ้านมิตรภาพ หมู่ 12
10  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ 2
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวม หลอดทอง ไปทางหนองบ้าน บ้านดอนชมพู หมู่ 1
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายลอย จงกลกลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ 4
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหน้าวัดมะระไปทางหนองอ้อ บ้านสระพรวน บ้านมะระ หมู่ 3