วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีแห้งในถังดับเพลิง จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่อตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) เป็น เวลา ๑๒ เดือน (๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.เด็กเล็ก เดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง