วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กทางเข้า - ออกสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างทำของจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตขุดดินและถมดิน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างทำของจัดทำป้ายเขตตำบลควบคุมอาคาร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง ของ ศพด.ดอนชมพู ระหว่าง ช่วง กรกฏาคม 2561 ถึง กันยายน 2561 รวมจำนวน 62 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 3853 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่้องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง