วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและค่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย? ตามโครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก? ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง