วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสวง เปลี่ยนกลางไปทางบ้านมะระ บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายบ้านโนนนางออมไปทางลำน้ำมูล บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ Milling (กากยาง) เพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนชมพู-บ้านสีสุก รหัสสายทาง นม.๕๒๓๑ ช่วงบ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จากบ้านกำนันโชคชัย ช่อบุญกลาง ไปทางคลองชลประทาน บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากแยกวัดขี้เหล็กไปทางแยกถนนลาดยาง บ้านดอนนรี หมู่ที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากต่อจากถนนเดิมหลังวัดบ้านสระพรวน ไปทางบ้านนายเทียน กำเนิดกลาง บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)