วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๓๘๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมานะ สมตา ไปทางบ้านนางบุญช่วย เพชรวิเศษ บ้านศรีสุข หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางบ้านนายทศพร คอกกลาง ไปทางบ้านนางชม ล้อมกลาง บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเก็ง อ่วยกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน ๓ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง