วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
ซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์ Multifunctinon ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (กองกคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถบรรทุก ๖ ล้อ ลำเลียงซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง