วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมฝ้าเพดานและโครงหลังคาอาคาร ศพด.อบต.ดอนชมพู (ตามแบบ อบต.ดอนชมพูกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันรณรงค์โรพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ ศพด.ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 25 รายการ (กองช่าง กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อปั๊มหอยโข่ง 3HP 380v จำนวน 3 ตัว และปั๊มหอยโข่ง 3HP 220v จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง