วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๗๙ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ เพื่อจัดทำขาตั้งไม้เสาธงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของเขตโรงเรียนรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน ๔ แห่ง
7  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบุญส่ง เนื้อนา ไปทางสามแยกบ้านนายสายชล กลุ่มกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ 1
7  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางบึงสำโรง เชื่อมต่อระหว่างตำบลบิง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10
7  ต.ค. 2562
วัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ประเภทสารส้มและคลอรีน