วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตพบลดอนชมพู (บ้านสระพรวน) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบริการรถบรรทุกท้ายลาด จำนวน ๑ งาน (แผนงานการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๖๓๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ศพด.อบต.ดอนชมพู ประจำปี 2562 ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ จำนวน 100 วัน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลดอนชมพู ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2561
จัดซื้อปั๊มหอยโข่งและปั๊มคลอรีน
12  ต.ค. 2561
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
11  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ 8 สายจากถนนถอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี