วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกุศล พลอยกลางไปทางบ้านนายประดิษฐ์ ไทยกลาง บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเภา เขียนโพธิ์ ไปทางเส้นนอก บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางใจ ตุ่นหมื่นไวย์ ไปทางถนนเส้นบ้านเมืองที บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุนทร ปั่นกลาง ไปทางสามแยกวัดบ้านมะระ ต่อจากถนนเดิม บ้านมะระ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายลอย จงกลกลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากฝายกระท่อมบัว พลอยกลาง ไปทางเขต อบต.สัมฤทธิ์ บ้านส้ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านเปลาะปลอ ไปทางบ้านส้ม บ้านเปลาะปลอ ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมนึก สำนวนกลาง ไปทางบ้านนายสมาน ้อ้อยกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง