วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อไม้ประดับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) UJHT รสจืด ขนาด 200 ซีซี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40 วัน จำนวนนักเรียน 99 คน รวมจำนวน 3,960 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ประจำปิดภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 40 วัน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลดอนชมพู จำนวน 4 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 540 คน รวมจำนวน 21,600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง