วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. คุ้มโนนนางออม สายต่อจากบ้านนายถนอม พยัคฆ์จันทร์ไปทางเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านเมืองที หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายพีระ ศรีศศิวงศ์ ไปทางหนองเตียน บ้านดอนรี ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากโนนซาด ไปทางบ่อแดง บ้านแสนสุข ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลสถานีส่งน้ำบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ และบ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดนิทรรศการ การเรียนรู้ และความสามารถนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเครื่องประกอบบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารีโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง