วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำอวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มหอยโข่ง ๓HP๒๒๐V จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องเจียร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อปั๊มดูดโคลน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ (ฝั่งขวา) เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายบ้านดอนชมพู-บ้านสีสุก บ้านเมืองที หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสุทัศน์ ทองบางไปทางบ้านนางเกษร ชำนาญพุดซา บ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงขยายเขตประปาหมู่บ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗ ไปทางบ้านเมืองที หมู่ที่๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง