วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ๓HP๒๒๐V จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๗๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ๓HP๓๘๐V จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างทำโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้ (ปรับอากาศ) ตามโครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง