วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว และเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางบึงสำโรง เชื่อมต่อระหว่างตำบลบิง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ม.ค. 2563
จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ขนาดท่อ ๑๒ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง