วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
เช่าพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนมและ Hosting ภายใต้ชื่อ http/www.donchompoo.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อตลับหมึกและชุดดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง