วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จาหลังบ้าน อบต.เชิด พวกกลาง ไปทางบ้านนายจิราโชติ พุ่มกลาง บ้านมะระ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านนางเทียน มุ่งเอื้อมกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายชม เสงี่ยมกลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเก็ง อ่วยกลาง ไปทางศาลาประชาคม (ส่วนที่เหลือ) บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายอนุชิต มุ่งเอื้อมกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านจอก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจรูญ ไกรกลาง ไปทางบ้านนายเอกวัฒน์ ศิริจารุโรจน์ บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลดอนชมพู จำนวน 70 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดก่อล่อง (UHT) สำหรับ ศพด.ดอนชมพู จำนวน 70 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง