วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เต๋าแก๊ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อชุด Drum Samsung เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Samsung M๒๘๗๕ FD) เลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควันและทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชาปิดทองลายพิกุล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ระบบดิจิตอล ขนาดความจุ ๒๑ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง