วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากแยกวัดดอนชมพู ไปทางปั๊มแก๊สสบายดี บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพุทธสถานสานสัมพันธ์ของชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง