วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซม ฝ้า เพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านอาจารย์คนึง ไทยกลาง ไปทางบ้านนางเพ็ง บุญไทยกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔)
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุเนตร แย้มกลาง ไปทางถนนเส้นไปโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี บ้านดอนรี หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายจากแยกเข้าวัดขี้เหล็กไปทางแยกถนนลาดยาง บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)