วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกศาลาประชาคม บ้านมิตรภาพไปทางถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อผงเคมีแห้งในถังดับเพลิง (ถังแดง) จำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อผงเคมีแห้งในถังดับเพลิง (ถังแดง) จำนวน ๑๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถบรรทุกเพื่อการเกษตร รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ ๘๕๐๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อผงเคมีแห้งในถังดับเพลิง (ถังแดง) จำนวน ๑๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง