วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet ๗๑๑๐ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากกระท่อมนายเถลิง พยุงกลาง ไปทาง ตำบลสัมฤทธิ์ บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหน้าอนามัย ไปทางบ้านนางกรองการ รักบุญ บ้านดอนชมพู หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุด Drum Samsung) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านนายสมเดช ชอบอยู่กลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบุญเลี้ยง ด่านกลาง (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางโรงเรียนศรีสุขวิทยา บ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถโดยสารโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง