วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
ซื้อบอร์ดติดประกาศ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ? ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔๐วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านนางเกสร ผ่านกลาง ไปทางบ้านนายสนิท สีตากร บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ซึ่งใช้ประจำที่กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง