วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ช่วงที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระหนองหมัน บ้านเมืองที หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ช่วงที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระหนองหมัน บ้านเมืองที หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระหนองหมัน บ้านเมืองที หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าปกหนังสือข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มหอยโข่ง ๓HP๒๒๐V จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง