วันที่
ชื่อเรื่อง
13  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกบ้านนายสุนทร ขวัญกลาง ไปทางแยกประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกบ้านนายวิชิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง ภรรคโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาดท่อ ๘ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๐-๐๐๒๗ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๐-๐๐๒๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อผ้าสาลู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด - ปิด มี ๔ ชั้น จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ (บานทึบ) บานสไลด์ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงมือสำหรับใช้แล้วทิ้ง ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากข้างโรงงานพลาสติกเชื่อมถนนไปทางบ้านเพชร บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง