วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากศาลาประชาคมบ้านเปลาะปลอ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) ไปทางฝายน้ำล้นบึงตลาดเกวียน บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านนายประกอบ พิรักษา บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ (Hand Sanitizzer) ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กจากรอยต่อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมไปทางศาลาประชาคม บ้านจอก หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพ (Effective Microorganism EM) ชนิดน้ำ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซม ฝ้า เพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง