วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็ค ล้าง ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ ซึ่งใช้ประจำสำนักปลัดและใช้ในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานถนนดินคันทางสายแยกไป รพ.สต.ดอนชมพู ไปทางโนนเสวเรียบเหมืองส่งน้ำไปทางหนองพิมาน บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ จำนวน ๔ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
เช่าพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนมและHosting ภายใต้ชื่อ http//www.donchompoo.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (นางสาวนุจรินทร์ เขตกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง