วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาดท่อ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และกระเป๋า สำหรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างเหมาช่วงที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิโรจน์ สดธัญญาไปทางบ้านเมืองที บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๒๐วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง