วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคลิลิก/ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อจระเข้ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรางระบายน้ำเดิมไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก สายไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสวาท กุลประเสริฐ บ้านจอก หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็กสายสี่แยกกลางหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายบุญ โมรานอก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง